top of page

Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Monté-ohjastajat ry ja kotikunta on Lappeenranta.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen monté-urheilun eli raviratsastuksen tunnetuksi tekemiseksi ja ylläpitää harrastusta jäsentensä keskuudessa sekä pyrkiä toiminnallaan saavuttamaan ravipiirien kannatuksen maan monté-urheilulle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, kilpailuja, tiedotustilaisuuksia ja juhlia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallituksen hyväksymänä päästä kuka tahansa suomalainen raviajoluvan haltija ja kannatusjäseneksi kuka tahansa muu henkilö. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Mikäli jäsenmaksua ei suoriteta jäsenyysvuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä, katsotaan kyseinen jäsen eronneeksi, mikä on erikseen kirjattava yhdistyksen hallituksen pöytäkirjaan.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme jäsentä. Hallitus täydennetään vuosittain syyskokouksessa valitsemalla hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostilla kullekin jäsenelle ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen virallisilla nettisivuilla.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kaksi varsinaista kokousta vuodessa: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen loka-marraskuussa. Kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksun suuruus, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi syyskokouksessa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen säännöt: List
bottom of page